Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Maksymalne wielkości wydłużenia bitumicznych warstw jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Maksymalne wielkości wydłużenia bitumicznych warstw jezdnych przy temperaturze minus 100e wynoszą dla warstw wysoce rozciągliwych o jednolitej strukturze około 2 mm, dla mniej rozciągliwych warstw – około 1,5 mm, a dla słabo rozciągliwych – około 1. e. Zależność długości płyt betonowych podbudowy od rozciągliwości mas bitumicznych Największe zmiany długości płyt betonowych występują od zmiennych temperatur w różnych porach roku, przy czym jako temperaturę odniesienia przyjmuje się temperaturę betonu przy jego układaniu. Na przykład, przy temperaturze układania betonu 20oe płyta betonowa o długości 10 m i współczynniku rozszerzalności betonu 10.10-6 w zimie przy 1oe skurczy się o 3 mm. Warstwa bitumiczna przeto musiałaby dla wyrównania tego ruchu płyty betonowej oraz dla uniknięcia pęknięcia nad szczeliną dylatacyjną przy temperaturze -10oe rozciągnąć się również o 3 mm. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Maksymalne wielkości wydłużenia bitumicznych warstw jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Do udanych konstrukcji, jakie stosuje się w ostatnich latach, można zaliczyć następujące . Szczelina z wkładką z falistej płyty eternitowej spełnia warunek dyblowania płyt betonowych, ma jednak tę ujemną cechę, że tylko około 13 pola przekroju bierze udział w przekazywaniu sił poprzecznych. W razie pęknięcia w osłabionym przekroju, płyty uzyskują swobodę ruchów pionowych. Oprócz tego ujemną stroną tego systemu. wkładek jest konieczność utrzymywania wkładki w położeniu pionowym za .pomocą szpil, które przeszkadzają przy mechanicznym wbudowywaniu masy betonowej i niszczą beton przy ich usuwaniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Maksymalne wielkości wydłużenia bitumicznych warstw jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Do podbudowy stosuje się masy betonowe o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej (konsystencja wilgotnej ziemi); ilość wody powinna jednak być taka, żeby po silnym ubiciu powierzchnia betonu miała lekki połysk. Konsystencja betonu powinna być dostosowana do rodzaju sprzętu zagęszczającego. Przy sprzęcie mechanicznym (wibratory) konsystencja powinna być wilgotna, przy ręcznym – gęstoplastyczna. Należy dążyć do utrzymania możliwie niskich wilgotności betonu, gdyż przy niskim stosunku wodnocementowym (wc) otrzymuje się lepszą wytrzymałość betonu, oczywiście przy dobrym jego zagęszczeniu. Ilość wody musi jednak być wystarczająca dla zapewnienia masie betonowej dobrej urabialności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Maksymalne wielkości wydłużenia bitumicznych warstw jezdnych

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Najbardziej dogodny w użyciu, a zarazem bardzo prosty w konstrukcji, jest wózek rozdzielczy do mechanicznego rozściełania masy betonowej. Rozściełacze mogą mieć napęd mechaniczny lub ręczny, zarówno do jazdy maszyny, jak i do poruszania- się wózka rozdzielczego. Wózek rozdzielczy układa masę betonową w poprzek jezdni, poruszając się od jednej do drugiej szyny teru kierującego. Wózek rozdzielczy napełnia się , masą betonową bezpośrednio ze środków transportowych. Oprócz typowych mechanicznych rozdzielaczy masy betonowej używa się rozdziela- czy wbudowanych do wykańczarek. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »