Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

Posts Tagged ‘kurs psychoterapii lublin’

Wpływ bitumicznej warstwy jezdnej na podbudowę betonową

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Scisłe połączenie ze sobą warstwy jezdnej i podbudowy jest nieodzownym warunkiem należytego współdziałania ze sobą obu tych elementów konstrukcji drogowej; ścisłe połączenie wywołuje w konsekwencji oddziaływanie podbudowy na warstwę jezdną i warstwy jezdnej na podbudowę. Ten wzajemny wpływ musi być uwzględniony przy projektowaniu i wykonywaniu bitumicznych warstw jezdnych na pod- budowie z betonu cementowego tym bardziej, że współpracujące ze sobą części konstrukcji nawierzchni charakteryzują się tak różnymi właściwościami fizycznymi, wytrzymałościowymi i sprężystymi. Bitumiczna warstwa jezdna, dzięki, swym właściwościom sprężystym i, do pewnego stopnia, plastycznym, amortyzuje dynamiczne uderzenia wywoływane ruchomymi obciążeniami, a co za tym idzie, zmniejsza powstające drgania. Ale może najważniejsze jest łagodzenie różnic temperatury górnej i dolnej części warstwy podbudowy betonowej. W nawierzchni betonowej, narażonej na bezpośrednie wpływy atmosferyczne, różnica temperatur dochodzi do 20oe, -CI wywołane tym na- prężenia rozciągające do40 kGcm2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs psychoterapii lublin’

Wpływ bitumicznej warstwy jezdnej na podbudowę betonową

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Klinkier cementowy na oqół zawiera małą ilość trójtlenku siarkowego (S03), nie przekraczającą 0,3%, można więc przy obliczaniu modułu nasycenia klinkieru opuścić we wzorze wyrażenie ,,0,7 S03. Wzór więc na moduł nasycenia wapnem klinkieru cementowego będzie miał następującą postać CaO – (1,65 Ab03 + 0,35 Fe203) 2,8 Si02 Wzory te ustalone są z założeniem, że wszystkie podstawowe tlenki występują w cemencie w formie związków chemicznych – minerałów cementowych. Przekonano się jednak, że w procesie wypalania klinkieru niewielka część krzemionki i wapna prawie zawsze pozostaje wolna – nie związana chemicznie. Ilość wolnej krzemionki w prawidłowo wypalonym klinkierze nie przekracza 1 %, a wolnego wapna 0,8%. Moduł nasycenia wapnem klinkieru lub cementu portlandzkiego -wyraża stosunek ilościowy wapna przepadającego na krzemionkę w cemencie, po związaniu tlenku glinowego i żelazowego na glinian trójwapniowy, do tej ilości wapna, która teoretycznie jest potrzebna do pełnego nasycenia krzemionki dla utworzenia krzemianu trójwapniowego (3CaO Si02). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs psychoterapii lublin’

Wpływ bitumicznej warstwy jezdnej na podbudowę betonową

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

SUROWCE UŻYWANE W PRZEMYSLE CEMENTOWYM Uwagi ogólne. Surowiec do :produkcji cementu portlandzkiego powinien zasadniczo zawierać składniki, z których złożony jest ten cement, a mianowicie: składnik zasadowy CaO i składniki kwaśne Si02, A1203 i Fe203. Jednak w naturze rzadko się spotyka surowiec, • w którego skład wchodziłyby wymienione tlenki w ilości odpowiedniej dla cementu portlandzkiego. Z tego więc powodu w przemyśle cementowym używa się przeważnie mieszaniny złożonej z dwóch a nawet trzech surowców. Jedna grupa tych surowców to materiały zawierające w swym składzie wapń, związany jako węglan (CaC03) lub siarczan (CaS04). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs psychoterapii lublin’

Wpływ bitumicznej warstwy jezdnej na podbudowę betonową

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Wapienie. Wapienie, których podstawowym składnikiem jest węglan wapniowy (CaC03), są to skały osadowe organogeniczne, czyli pochodzenia organicznego. Złoża tych skał, dochodzące nieraz do znacznych rozmiarów, spotyka się w wielu formacjach geologicznych, najczęściej w dewońskiej, masowej i jurajskiej. Wapienie różnią się znacznie pomiędzy sobą w zależności i od czasu i warunków, w których powstawały. Na ogół wapienie starsze wykazują budowę krystaliczną drobniejszą i bardziej zbitą, a ich twardość jest znacznie większa niż wapieni z okresów późniejszych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries