Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

Posts Tagged ‘miniimplanty ortodontyczne’

FIZYCZNE WLASNOŚCI GLIN

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Glina jest pod względem petrograficznym skałą. Pod względem składu chemicznego, mineralogicznego, granulometrycznego oraz własności fizycznych i chemicznych poszczególne rodzaje glin są bardzo różne. Wspólną cechą charakterystyczną dla wszystkich rodzajów glin jest ich plastyczność. PLASTYCZNOSC Plastycznością nazywa się zdolność gliny do przybierania konsystencji ciasta przy określonym stopniu jej nawilżenia, przy czym pod wpływem zewnętrznego nacisku masa przyjmuje dowolny bez naderwań i pęknięć kształt i trwale zachowuje go podczas suszenia i wypalania. Po wypaleniu plastyczna masa gliny uzyskuje wytrzymałość kamienia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘miniimplanty ortodontyczne’

FIZYCZNE WLASNOŚCI GLIN

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Woda w glinie znajduje się w dwojakiej postaci: domieszana mechanicznie i związana chemicznie, wchodząca w skład minera- łów. Woda mechanicznie domieszana może być usunięta przez ogrzewanie gliny do temperatury 110°C. Woda chemicznie związana może być usunięta w wyższych temperaturach: przy wodorotlenku żelazowym między 150-350°C, przy pozostałych związkach – w granicach 450-800°C. Przy usuwaniu wody z gliny następuje kurczenie się wyrobu, które ustaje przy pewnej określonej dla każdej gliny wilgotności. Wilgotność niezbędna dla nadania masie konsystencji roboczej nazywa się wilgotnością roboczą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘miniimplanty ortodontyczne’

FIZYCZNE WLASNOŚCI GLIN

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Im drobniejszy jest przemiał, tym lepsze są jego własności wiążące. W produkcji estrich-gipsu w piecach szybowych kamień gipsowy ładowany do wypalania powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 50 kG/cm 2. Mniej bowiem wytrzymały kamień kruszy się i źle układa się w piecu, co może doprowadzić do złego lub nierównomiernego wypalenie. Kamień gipsowy oprócz dwuwodnego siarczanu wapniowego zawiera zwykle różne zanieczyszczenia i domieszki przeważnie ilaste. Na podstawie najnowszych badań można stwierdzić, że zawartość w surowcu dolomitów i wapieni w ilości 5 -:- 7010 jest nie tylko nie szkodliwa, lecz nawet pożądana. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘miniimplanty ortodontyczne’

FIZYCZNE WLASNOŚCI GLIN

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Obecnie w praktyce produkuje się cementy portlandzkie mające moduł hydrauliczny zawarty w granicach znacznie węższych, pomiędzy 2,0 – 2,2. Moduł glinowy wylicza się ze wzoru MG = Ah03 Fe203 w którym Ah03 i Fe20a oznaczają, jak w poprzednich wzorach, procentowe ciężarowe zawartości tlenku glinowego żelazowego w cemencie. Wartość tego modułu dla cementu wynosi 1 -7- 3. Powyższe trzy moduły długi czas służyły chemikom cementownikom do charakterystyki cementu. Moduły te mają tę zaletę, że mogą się również odnosić do surowców cementowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries