Wyposażenie łazienki
Architektura lazienki i wyposazenie

Posts Tagged ‘półpasiec objawy u dorosłych zdjęcia’

Wpływ podbudowy betonowej na bitumiczną warstwę jezdną

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Najwyższa roczna temperatura podbudowy betolilowej – według pomiarów przeprowadzonych w NRF – leży w granicach 30, najniższa zaś waha się około 245. Rozpiętość roczna temperatur wynosi więc około 40oe. W przeciwieństwie do nawierzchni bitumicznych, które mają właściwości plastycznego odkształcania się, zmiany temperatury w podbudowie betonowej wywołują zmiany długości, szerokości i grubości płyt; istotne znaczenie mają zmiany długości. Przy rocznej rozpiętości temperatur około 400e różnica długości płyty 10-metrowej w założeniu nieograniczonej swobody ruchów wynosi od 1,4 do 4,9 mm, w zależności od gatunku kruszywa w betonie; w praktyce ruchy są nieco mniejsze wskutek tarcia płyty o podłoże. Jeżeli podbudowa betonowa wykonana jest bez szczelin dylatacyjnych, przy rozszerzaniu się płyt powstają naprężenia ściskające, które powodują nierzadko wybrzuszenia płyt. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘półpasiec objawy u dorosłych zdjęcia’

Wpływ podbudowy betonowej na bitumiczną warstwę jezdną

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Wadą podbudów betonowych jest to, że wymagają one dłuższego czasu na stwardnienie masy, przez co wydłużają bardzo proces technologiczny. Dla zachowania zalet podbudowy betonowej z jednoczesnym uniknięciem jej wad, próbuje się wykonywanie podbudowy z prefabrykowanych płyt betonowych. Po takiej podbudowie można od razu puścić ruch i układać na niej bitumiczną warstwę jezdną. Układanie takiej podbudowy jest niezależne od pogody, czego nie da się powiedzieć o podbudowie betonowej masywnej. W NRF stosuje się dwojakiego rodzaju konstrukcje nawierzchni na podbudowie z płyt betonowych zbrojonych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘półpasiec objawy u dorosłych zdjęcia’

Wpływ podbudowy betonowej na bitumiczną warstwę jezdną

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Przy rozpatrywaniu kierunków rozwoju nowoczesnych podbudów należy oddzielnie rozpatrzyć konstrukcje nawierzchni i oddzielnie technologię robót. Konstrukcja bowiem nawierzchni jest zależna od podłoża drogowego i od obciążenia ruchem. Technologia robót zależy zaś od rodzajów miejscowych materiałów i posiadanego sprzętu.
KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Przy rozpatrywaniu konstrukcji nawierzchni należy wziąć pod uwagę: a) drogi o lekkim ruchu, b) drogi o średnim ruchu, c) drogi o ciężkim ruchu. Przy tym dla dróg tych należałoby przyjąć nieco inne kryteria wielkości ruchu, niż dotychczas u nas się przyjmuje. Orientacyjnie przy rozpatrywaniu dróg w najbliższej przyszłości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘półpasiec objawy u dorosłych zdjęcia’

Wpływ podbudowy betonowej na bitumiczną warstwę jezdną

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Górną warstwę podbudowy, współpracującą z warstwą jezdną, należy wykonać z kruszywa wzmocnionego spoiwem cementowym lub lepiszczem bitumicznym. Bitumiczna warstwa jezdna będzie miała grubość 6 cm i więcej. Na podłożu wysadzinowym konstrukcja nawierzchni dla ciężkiego ruchu będzie podobna, ale zwiększy się nieco grubość dolnej warstwy podbudowy do 30-40 cm. Łączna grubość nawierzchni wynosić będzie wtedy około 70 cm, czyli sięgać będzie. praktycznie na głębokość przemarzania, mającą znaczenie dla stateczności nawierzchni. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries